Ferskvannsfiske

Ferskvannsfiske utøves i vassdrag, innsjøer og tjern. Man kan fiske etter ferskvannsarter, eller arter som vandrer mellom sjø og ferskvann, som laks, sjøørret, stør og ål. Det er også mulig å fange ferskvannskreps enkelte steder. Norge har mange innsjøer og vann, som til sammen dekker 16 000 km2.I de største innsjøene, som Mjøsa, Jølstravatnet, Femunden og Sølensjøen, blir det drevet kommersielt ferskvannsfiske. Andre fisker bare til egen husholdning. Man kan fiske både med garn, oter eller krok. Sportsfiske er også mulig, dersom man har fiskekort.

Stor variasjon av fiskearter

Det er størst artsmangfold i sjøene sørøst i Norge. Der kan man fiske både ørret, røye, si, harr, lagesild, gjedde, abbor, lake, ål, karpefisker og kreps. Lenger nord er det færre arter. På Vestlandet er ørret den dominerende arten, mens man i Trøndelag finner både ørret, røye, sik og abbor. Ørret og røye er de dominerende artene også i Nordland og Troms. I Finnmark kan man fiske etter ørret, røye, sik, harr, abbor og gjedde.

Mye fisk i elvene

Mange elver har også mye fisk. Det er også mulig å fiske i høyfjellet flere steder i landet. Hardangervidda er et av de beste høyfjellsområdene i Europa, når det gjelder ørretfiske. Innlandsfiske blir dårlig utnyttet, og det kunne blitt fisket mer. Unntaket er laks, der bestanden er synkende i mange elver. Ørret og røye er de viktigste ferskvannsfiskene økonomisk.